Polityka Prywatności - Tofu Media
loading

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego („Użytkownik”) dostępnego pod adresem tofumedia.pl („Serwis”), zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym tzw. plików cookies.
 2. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego („Użytkownik”) dostępnego pod adresem [tofumedia.pl] („Serwis”), zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym tzw. plików cookies.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności została przyjęta przez spółkę Tofu Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 18 lok. 3, 00-509 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766069, NIP: 6793179102, REGON: 382315070, kapitał zakładowy w wysokości 40.000,00 złotych, będącą właścicielem Serwisu („Właściciel Serwisu”)
 4. Właściciel Serwisu szanuje prywatność Użytkowników oraz zapewnia o swoim przywiązaniu do respektowania obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Nadrzędnym celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony prywatności Użytkowników na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach, w szczególności w: (i) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), (ii) ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną („uśude”) oraz (iii) ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne („Prawo Telekomunikacyjne”).
 6. W Serwisie mogą zostać umieszczone linki pozwalające Użytkownikowi na bezpośrednie dotarcie do serwisów internetowych innych niż Serwis. W odniesieniu do takich serwisów Właściciel Serwisu zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez administratorów tych serwisów internetowych.
 7. Sposób i zakres zbierania innych danych i informacji niezwiązanych z technicznymi aspektami funkcjonowania Serwisu, określać będą oddzielne ustalenia – stosowne do ich przeznaczenia i publikowane w adekwatnej formie.

2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz w związku z działalnością i funkcjonowaniem Serwisu jest Właściciel Serwisu, tj. spółka Tofu Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 18 lok. 3, 00-509 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766069, NIP: 6793179102, REGON: 382315070, kapitał zakładowy w wysokości 40.000,00 złotych.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Właściciela Serwisu wyłączenie w następujących celach:
  1. w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu oraz w celu właściwego administrowania Serwisem, w tym generowania odpowiednich statystyk. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Właściciela Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako techniczne udostępnianie Serwisu i monitorowanie jego funkcjonowania, optymalizacja i dostosowanie funkcjonalności Serwisu do potrzeb i wymagań Użytkowników oraz zapewnienie Użytkownikom możliwości korzystania z innych funkcji interaktywnych Serwisu;
  2. w celu zapewnienia kontaktu Użytkownikom na dedykowane adresy poczty elektronicznej zamieszczone w Serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako przyjęcie zapytania na adres e-mail udostępniony w Serwisie (w szczególności w celu zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem w przypadku złożenia oferty współpracy w ramach działalności gospodarczej Właściciela Serwisu oraz realizacji przez Właściciela Serwisu danych reklamacji zgłoszonej w związku z działalnością Serwisu) i udzielenie odpowiedzi na takie zapytanie; 
  3. w celach marketingowych zgodnie z odrębnie wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Właściciela Serwisu drogą elektroniczną na podany w odpowiednim formularzu adres email lub numer telefonu („Newsletter”), o ile Użytkownik wyraził wolę zapisu do Newsletteru i wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Właściciela Serwisu nie obejmują szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO lub danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 RODO.
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione i przekazane: 
  1. każdemu podmiotowi należącemu do grupy kapitałowej, do której należy Właściciel Serwisu,
  2. podmiotom współpracującym z Właścicielem Serwisu w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Właściciela Serwisu, 
  3. podmiotom współpracującym z Właścicielem Serwisu w związku z: (i) działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów, (ii) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań Użytkowników, (iii) wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych, oraz 
  4. innym podmiotom, z którym Właściciel Serwisu współpracuje w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności podmiotom zapewniającym usługi hostingu Serwisu oraz usługi dostarczenia i utrzymania Serwisu. 
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, przy czym Właściciel Serwisu każdorazowo zapewni, aby dane osobowe Użytkowników były przekazywane wyłącznie do państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska podjęła decyzję stwierdzającą, że to państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których dane osobowe zostały zgromadzone lub do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania Newsletteru albo przez okres wymagany przepisami prawa.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 8. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowych w sposób zautomatyzowany w szczególności w związku z (i) działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów, (ii) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań Użytkowników, (iii) wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych. 
 9. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, by chronić przetwarzanie dane osobowe przed niewłaściwym użyciem, ingerencją, utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

3. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  1. optymalizacja i dostosowanie funkcjonalności Serwisu do potrzeb i wymagań Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis na urządzeniu Użytkownika w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  2. generowania odpowiednich statystyk korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 4. W ramach funkcjonowania Serwisu mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookies
  1. Pliki cookies „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), oraz 
  2. Pliki cookies „stałe” (persistent cookies), które są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach funkcjonowania Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: 
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez reklamodawców oraz innych partnerów współpracujących z Właścicielem Serwisu.

4. STOSOWANIE WTYCZEK SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. W Serwisie mogą zostać zamieszczone zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Facebook.com („Facebook”), którego dostawcą jest spółka Facebook Inc. (adres: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczki do Facebook można rozpoznać po dedykowanym logo Facebooka zamieszczonym w Serwisie, które stanowi hiperłącze do fanpage Właściciela Serwisu w Facebooku. Poprzez aktywne naciśnięcie wtyczki, stanowiącej hiperłącze do fanpage Właściciela Serwisu w Facebooku, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem Facebooka, w wyniku czego w przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie wyświetlony fanpage Właściciela Serwisu w Facebooku. W wyniku takiego przekierowania Właściciel Serwisu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca Facebook, zgodnie z swoją polityką prywatności. 
 2. W Serwisie mogą zostać zamieszczone zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Instagram.com („Instagram”), którego dostawcą jest spółka Instagram LLC (adres: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Wtyczki do Instagrama można rozpoznać po dedykowanym logo Instagram zamieszczonym w Serwisie, które stanowi hiperłącze do fanpage Właściciela Serwisu w Instagramie. Poprzez aktywne naciśnięcie wtyczki, stanowiącej hiperłącze do fanpage Właściciela Serwisu w Instagramie, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem Instagram, w wyniku czego w przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie wyświetlony fanpage Właściciela Serwisu w Instagramie. W wyniku takiego przekierowania Właściciel Serwisu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika, a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca Instagrama, zgodnie z swoją polityka prywatności. 
 3. W Serwisie możliwe jest osadzanie (embedowanie) filmów przy użyciu kodu embed danego filmu umieszczonego na kanale Właściciela Serwisu w serwisie You Tube („You Tube”), którego dostawcą jest spółka YouTube LLC (adres: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA). W związku z powyższym, w niektórych zakładkach Serwisu (np. w bibliotece multimediów Serwisu) możliwe jest osadzenie i użycie dedykowanych wtyczek You Tube (przy użyciu kodu embed), stanowiących hiperłącze do filmów umieszczonych na kanale Właściciela Serwisu w You Tube. Poprzez aktywne naciśnięcie dedykowanego przycisku wtyczki, będącego poleceniem odtworzenia filmu osadzonego w odpowiedniej zakładce Serwisu zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem You Tube. W wyniku takiego połączenia Właściciel Serwisu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika, a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca You Tube, zgodnie z swoją polityka prywatności.
 4. W Serwisie możliwe jest osadzanie (embedowanie) filmów przy użyciu kodu embed danego filmu umieszczonego na kanale Właściciela Serwisu w serwisie Vimeo („Vimeo”), którego dostawcą jest spółka Vimeo LLC (adres: 555 West 18th Street New York, NY 10011, USA). W związku z powyższym, w niektórych zakładkach Serwisu (np. w bibliotece multimediów Serwisu) możliwe jest osadzenie i użycie dedykowanych wtyczek Vimeo (przy użyciu kodu embed), stanowiących hiperłącze do filmów umieszczonych na kanale Właściciela Serwisu w Vimeo. Poprzez aktywne naciśnięcie dedykowanego przycisku wtyczki, będącego poleceniem odtworzenia filmu osadzonego w odpowiedniej zakładce Serwisu zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem Vimeo. W wyniku takiego połączenia Właściciel Serwisu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika, a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca Vimeo, zgodnie z swoją polityka prywatności.

5. TRYB ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. 
 2. Właściciel Serwisu zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której dane osobowe są przetwarzane, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Właściciela Serwisu. 
 3. Zmieniona Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania w Serwisie.

6. KONTAKT

 1. Zapraszamy do kierowania pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki Prywatności. Prosimy przesyłać je w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: RODO@tofumedia.pl

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w ustawieniach plików cookies. Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.